Mackeson Triple XXX Stout 24 x 275ml

Mackeson Triple XXX Stout 24 x 275ml


£35.00DESCRIPTION

 Stock: 1
Weight: 12 kg
Availability: 1 month
ABV: 4.9%
Country of Origin: Country Origin Trinidad & Tobago
Presentation: Presentation: Glass Bottle